Onnettomuuspaikalla

Tee tilannearvio

 • Selvitä mitä on tapahtunut
 • Selvitä autettavien määrä ja avun tarve
 • Auttaessasi älä vaaranna kenenkään henkeä

Pelasta

 • Lähesty varoen vaarallista kohdetta
 • Pelasta välittömästi hengenvaarassa olevat
 • Siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan

Estä lisäonnettomuudet

 • Varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
  ja hätävilkuilla
 • Katkaise autosta virta, jolloin estät
  mahdollisen tulipalon syttymisen

Aloita hätäensiapu heti

 • Turvaa hengityksen ja sydämen
  toiminnan jatkuminen
 • Tyrehdytä suuret verenvuodot
 • Muista sokin vaara ja anna sokin
  oireenmukainen ensiapu

Tee hätäilmoitus numeroon 112

 • Kerro mitä on tapahtunut ja
  montako potilasta on
 • Kerro tarkka tapahtumapaikka ja
  opastus sinne
 • Kerro onko ihmishenkiä vaarassa
  (esim. tulipalo)
 • Kuuntele ohjeita ja vastaa kysymyksiin
 • Ole rauhallinen ja selkeä
 • Katkaise puhelu vasta luvan saatuasi